la nostra manera de veure l'emmarcació

es basa en tres conceptes

Comunicació

L’artista crea, per comunicar a l’espectador la visió, la idea o el concepte del tema que aborda.
La nostra missió és interpretar aquesta idea, perquè la comunicació siga efectiva i no es veja coartada per la realitat circumdant.

Conservació

L’obra materialitzada té les seues propietats físiques, heretades dels materials que la componen i de la relació entre ells.
És la nostra responsabilitat actuar, amb les tècniques i els materials pertinents en cada cas, perquè aqueixes característiques es mantinguen en el temps, minimitzant així els possibles efectes nocius de l’ambient on el quadre s’instal·le.

Artesania professional

La manera d’abordar un treball d’emmarcació és artesanal en tots els casos, però on es nota la qualitat és en els detalls. Mesuraments precisos, folgatces necessaris, talls exactes, muntatges minuciosos, són les claus principals per a un treball de qualitat.

Atenció especial mereixen els marcs.
El tractament de la fusta, la resolució de les unions dels costats del marc i l’acabat, han de ser tractats amb una cura meticulosa, ja que el marc, a més de ser la sustentació física del muntatge, és l’element on la qualitat del quadre es fa més evident.

Call Now Button